ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ APP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την εταιρεία OneTouch Football IKE (τηλ.: 2294063426, e-mail: privacy@playerdex.app), στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής PlayerDex.

Η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό της ιδιωτικότητας και στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PLAYERDEX:

Η Υπηρεσία PlayerDex σας παρέχεται από την Εταιρεία. Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω της Εφαρμογής ως Προπονητής, Αθλητής, Γονέας/Κηδεμόνας. Η Υπηρεσία αποτελεί διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, προσφέροντας παράλληλα στους Αθλητές ένα πλήρες διαδικτυακό προφίλ παίκτη ποδοσφαίρου. Κάθε απλός χρήστης της Εφαρμογής έχει πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας που προορίζεται για την Υποκατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης). Κάθε Ακαδημία έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του Αθλητή που αφορούν στη δραστηριότητά του στην Ακαδημία αυτή.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Εταιρεία: Η εταιρεία OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Πλατφόρμα: Η online πλατφόρμα www.onetouchfootball.gr/playerdex/app.

Εφαρμογή: Το PlayerDex App, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μορφή εφαρμογής κινητού ή φορητής συσκευής (mobile application) από το Google Play Store ή το App Store.

Υπηρεσία: Το σύνολο των επιλογών, λειτουργιών και δυνατοτήτων που παρέχει στους Χρήστες η Εφαρμογή Πλατφόρμα/Εφαρμογή.

Υπηρεσία PlayerDex ή PlayerDex: Η υπηρεσία που σας παρέχεται από την Εταιρεία και συνιστά διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου.

Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα/Εφαρμογή, είτε είναι απλός, είτε επιχειρηματικός Χρήστης.

Τύπος Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Απλό ή Επιχειρηματικό.

Απλός Χρήστης: Προπονητής, Γονέας/Κηδεμόνας ή Αθλητής που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.

Επιχειρηματικός Χρήστης: Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.

Κατηγορία Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Ακαδημία, Προπονητή, Αθλητή, Γονέα/Κηδεμόνα.

Υποκατηγορία Χρήστη: Η ταξινόμηση του Απλού Χρήστη σε Προπονητή, Αθλητή, Γονέα/Κηδεμόνα.

Ακαδημία: Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.

Προπονητής: Προπονητής που εργάζεται σε Ακαδημία και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.

Αθλητής: Παίκτης/τρια ποδοσφαίρου - μέλος της Ακαδημίας, ο οποίος χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.

Γονέας/Κηδεμόνας: Ο/Η ασκών/ούσα τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου).

Διαχειριστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης/τρια Ακαδημίας ποδοσφαίρου.

Προφίλ: Ο λογαριασμός του Απλού Χρήστη στην Εφαρμογή.

Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι εντός εισαγωγικών ορισμοί έχουν αντληθεί από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Αθλητών/Προπονητών/Γονέων/Κηδεμόνων από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας www.playerdex.app και της Εφαρμογής PlayerDex App.

Η Πολιτική απευθύνεται στους απλούς χρήστες. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον απλό χρήστη. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας. Όπου χρησιμοποιούνται διαζευκτικά οι όροι Πλατφόρμα/Εφαρμογή τότε ο όρος Πλατφόρμα αφορά το περιβάλλον εργασίας του Επιχειρηματικού Χρήστη και ο όρος Εφαρμογή το περιβάλλον πρόσβασης του Απλού Χρήστη.

Η Πολιτική αφορά όλους όσους αποκτούν και χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, δημιουργούν ατομικό προφίλ και γενικά χρησιμοποιούν τις Υπηρεσία PlayerDex, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια της Εταιρείας ή/και της Εφαρμογής), αξιολογούν την Εφαρμογή σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

Η Πολιτική δεσμεύει τους Επιχειρηματικούς Χρήστες που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τον νόμο.

Στην παρούσα Πολιτική επισυνάπτεται το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί ενιαίο με την Πολιτική σύνολο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στο Παράρτημα 1 περιγράφονται οι σχέσεις της Εταιρείας με Επιχειρηματικούς Χρήστες ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση της Εφαρμογής προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς της Πολιτικής Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας PlayerDex.

Κάθε Ακαδημία έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται πλήρως την Πολιτική και έχει αναλάβει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα των απλών χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τις ανάγκες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της (στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Επιχειρηματικοί Χρήστες), αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «OneTouch Football IKE», Α.Φ.Μ. 801073852, η οποία εδρεύει στον Σχινιά Αττικής, οδός Σικελιανού αριθ. 46, τηλ.: 2294063426, e-mail: privacy@playerdex.app.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2294063426
 • E-mail στο privacy@playerdex.app

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγει την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά της. Στα πλαίσια αυτά, κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.
 • Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με τη δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας.
 • Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
 • Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.
 • Σας ενημερώνουμε πως η μη παροχή των παρακάτω προσωπικών δεδομένων από εσάς ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καταγγελία της σύμβασης και τον τερματισμό της συμμετοχής σας στο PlayerDex App. Ακόμη, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητούμε στο πλαίσιο συμμετοχής σας στο PlayerDex App ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης/ενεργοποίησης της Υπηρεσίας PlayerDex για εσάς.
 • Περαιτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι στα πλαίσια της Υπηρεσίας PlayerDex η Εταιρεία ενδέχεται να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις σχέσεις της μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για την αξιολόγηση των καταναλωτικών αναγκών και προτιμήσεών σας. Στις παραπάνω περιπτώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, η Εταιρεία (α) σας παρέχει, κατόπιν σχετικού αιτήματος πρόσβασης, γενικές πληροφορίες για την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας, (γ) εξασφαλίζει την δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και γ) λαμβάνει ειδική συγκατάθεση από εσάς, όπου χρειάζεται.
 • Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Η Εταιρεία μας τηρεί εν γένει στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα Χρηστών είτε απευθείας από τους απλούς χρήστες είτε από τις Ακαδημίες και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής.

Κάθε Ακαδημία κοινοποιεί στην Εταιρεία, μέσω καταχώρισης στην Πλατφόρμα, Προσωπικά Δεδομένα, που αφορούν απλούς χρήστες (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών, στατιστικά δεδομένα αθλητών κλπ). Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά των απλών χρηστών καθώς και τα δεδομένα που εσείς (ως απλοί χρήστες) καταχωρείτε στην Πλατφόρμα, κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου χρειάζεται) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες μας, που επιλέγετε. Έτσι, κατά (α) την είσοδο και χρήση του PlayerDex App, (β) τη δημιουργία/ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού, (γ) τη χρήση της Υπηρεσίας PlayerDex, η Εταιρεία μας συλλέγει τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

 • Κατά τη δημιουργία/ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού, οι Αθλητές παρέχουν τα εξής δεδομένα:
  • Ονοματεπώνυμο.
  • Κινητό τηλέφωνο.
  • Ημερομηνία γέννησης
 • Οι Προπονητές για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους παρέχουν τα εξής δεδομένα:
  • Ονοματεπώνυμο.
  • Κινητό τηλέφωνο.
  • Ημερομηνία γέννησης
 • Οι Γονείς/Κηδεμόνες για τη δημιουργία/ενεργοποίηση του λογαριασμού τους παρέχουν τα εξής δεδομένα:
  • Ονοματεπώνυμο.
  • Κινητό τηλέφωνο.
  • Ημερομηνία γέννησης
 • Οι Αθλητές κατά την ολοκλήρωση του Προφίλ του παρέχουν τα παρακάτω προαιρετικά στοιχεία:
  • Βάρος-ύψος
  • Δυνατό πόδι
  • Φωτογραφία
  • Αγαπημένη ομάδα
  • Αγαπημένος παίκτης
  • Αγαπημένη επιχείρηση (μάρκα)
 • Για την ασφάλεια του λογαριασμού τους (π.χ. ανάκτηση κωδικών) οι Αθλητές παρέχουν τις εξής πληροφορίες:
  • E-mail
  • Αγαπημένη ταινία
 • Κατά την αλληλεπίδραση με το PlayerDex και την Εταιρεία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media), Play Store, App Store, συλλέγουμε (αφορά κάθε χρήστη social media που αλληλεπιδρά με σελίδες μας):
  • Όνομα Προφίλ
  • Σχόλια, επισημάνσεις, υποδείξεις, αξιολογήσεις και παρόμοιες πληροφορίες.
  • Δραστηριότητα (π.χ. Like)
 • Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε απλός χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα [φόρμες επικοινωνίας, σελίδες της Εταιρείας στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media)], προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες (όνομα/μήνυμα κλπ), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές ερωτήσεις, απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.
 • Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Εταιρείας (ή του) μας θα σας ζητηθούν προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία δύναται η Εταιρεία μας να αντλήσει από τον λογαριασμό σας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στην online πλατφόρμα ή/και εφαρμογή μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση και χρήση του PlayerDex App, στο πλαίσιο και για την εκτέλεση της σύμβασής σας με την Εταιρεία [κατ’ άρθρο 6 § 1 (β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR ή Γ.Κ.Π.Δ.)], καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή/και του PlayerDex App.
  • Φιλική και εύκολη προς εσάς λειτουργία του PlayerDex App.
  • Βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την πλοήγηση και χρήση του PlayerDex App.
 • Προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. στοιχεία ταυτοποίησης/προαιρετικά στοιχεία), που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας, στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς βάσει των όρων χρήσης της Υπηρεσίας PlayerDex, στην οποία συμμετέχετε οικειοθελώς και αυτοβούλως αποδεχόμενοι τους όρους εγγραφής και εκτέλεσής της και από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας για διακοπή της, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του Γ.Κ.Π.Δ., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μας απέναντι στους απλούς Χρήστες του PlayerDex App.
  • Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας.
  • Επικοινωνία με τους χρήστες στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων, αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων.
 • Περαιτέρω, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά:
  • Βελτίωση και ανανέωση των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες σας.
  • Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας.
  • Υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ώστε να σας αποστείλουμε μηνύματα επικοινωνίας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εφαρμογής, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Εφαρμογή, αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες στους Όρους Χρήσης.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ του PlayerDex App στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media: Facebook, Instagram, κ.ο.κ.). Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία και το PlayerDex σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (social media) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που καταχωρούν οι Αθλητές σχετικά με την αγαπημένη τους ομάδα και επιχείρηση (αθλητική μάρκα) για στατιστικούς λόγους, ήτοι για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την απήχηση των ομάδων / επιχειρήσεων σε αθλητές. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών θα γίνεται κατόπιν ανωνυμοποίησης.
 • Για τη διενέργεια κληρώσεων και την επικοινωνία με τους νικητές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς του PlayerDex.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες από τη συμμετοχή των Αθλητών σε αγώνες. Τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται μέσω κατάλληλης τεχνολογίας και η επεξεργασία διενεργείται συγκεντρωτικά και εξάγονται αποτελέσματα κατόπιν στατιστικών αναλύσεων (π.χ. γκολ ανά αγώνα).
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες:

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Δήλωση Συγκατάθεσης: Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, με τεχνικά μέσα, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του PlayerDex App, λογίζεται ως ελεύθερη ρητή δήλωση της συγκατάθεσης σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα. Σας παρέχετε η δυνατότητα να διαβάσετε τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής πριν τους αποδεχτείτε. Η δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου, από εσάς, επιβεβαιώνει ότι λάβατε πλήρη γνώση τους πριν την αποδοχή.

Προαιρετικά στοιχεία: Εφόσον δηλώσετε τα προαιρετικά στοιχεία που ζητούνται κατά την ολοκλήρωση του Προφίλ σας μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης και στατιστικής ανάλυσης.

Ανάκληση συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν σκοπό ή για συγκεκριμένο μέσο επικοινωνίας ή για όλους τους σκοπούς και τα μέσα επικοινωνίας που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Συγκατάθεση παιδιού: Σε περίπτωση ενεργοποίησης της Εφαρμογής από ανήλικο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί, κατόπιν συγκατάθεσης του, μόνο εάν είναι έχει συμπληρώσει τα 15 έτη της ηλικίας του. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που καταχωρεί μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Η Εταιρεία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης. Προς τον σκοπό αυτό, νομίμως η Εταιρεία μας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του παιδιού, ώστε αφού επιτύχει την ταυτοποίησή τους να επιβεβαιώσει τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης. Η Εταιρεία, διατηρεί τα ως άνω δεδομένα, για όσο χρόνο ο ανήλικος κάνει χρήση των υπηρεσιών της, ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει τη συνδρομή της ως άνω προϋπόθεσης.

Αθλητής κάτω των 15 ετών που επιχειρεί να εισέλθει στην Εφαρμογή δηλώνοντας το κινητό του θα λαμβάνει μήνυμα απόρριψης καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν θα είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα, απαιτείται δεν η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας δήλωσης συγκατάθεσης του Γονέα/Κηδεμόνα .

Διαδικασία λήψης συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα: Στο Προφίλ του στην Εφαρμογή ο Γονέας/Κηδεμόνας βλέπει το/τα παιδί/α του που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα ως μέλη της Ακαδημίας. Ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να επεξεργαστεί το υπάρχον Προφίλ Αθλητή του παιδιού του μόνο για να δηλώσει το κινητό του Αθλητή. Αν επιλέξει να καταχωρίσει το κινητό του παιδιού του, τότε το κινητό του Αθλητή καταχωρείται στην Πλατφόρμα στο Προφίλ του τέκνου - Αθλητή που αντιστοιχεί. Κατόπιν ο Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή, μπορεί να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία κατά τη διαδικασία που ισχύει για τους Αθλητές άνω των 15 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης.

Η ηλικία του Αθλητή πριν τη συμπλήρωση της οποίας, απαιτείται η συγκατάθεση/έγκριση του Γονέα/Κηδεμόνα για τη νόμιμη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Αθλητή μπορεί να διαφέρει αναλόγως της χώρας όπου βρίσκεται η Ακαδημία και ο Αθλητής. Στην Κύπρο απαιτείται να έχει συμπληρώσει ο ανήλικος το 14ο έτος της ηλικίας του ώστε η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι σύννομη με βάση τη συγκατάθεσή του.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μας μέσω της αίτησής σας για την εγγραφή σας καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά τη χρήση του PlayerDex App για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης και την εκτέλεση της Υπηρεσίας PlayerDex, διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρόνο εσείς επιθυμείτε και διαγράφονται κατόπιν αιτήσεώς σας προς την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου την εφαρμογή για καταχώρηση νέων δεδομένων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η Εταιρεία θα σας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προκειμένου να μας γνωρίσετε αν επιθυμείτε να διατηρήσει ή να προβεί σε διαγραφή των δεδομένων σας και παύση της χρήσης αυτών εφεξής. Εφόσον δεν απαντήσετε εντός εξήντα (60) ημερών, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του PlayerDex App καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Εταιρείας στο μήνυμά σας).

Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς του PlayerDex και της Εταιρείας στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του PlayerDex, σχόλια σε αναρτήσεις του PlayerDex κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.

Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται από την Εταιρεία μας καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογικές υποχρεώσεις κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη δυνατή περίοδο διατήρησής τους. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας μας από τη σύμβαση/χρήση των υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην Εφαρμογή τηρούνται σε server εντός Ε.Ο.Χ., καθώς και τοπικά στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές της Εταιρείας. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. φορολογικά στοιχεία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Στην παρούσα Πολιτική μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, εναλλακτικά επικοινωνήστε με την Εταιρεία με αποστολή email στο: privacy@playerdex.app.

Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε κατωτέρω τα δικαιώματά σας, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, που διατηρεί η Εταιρεία μας, καθώς και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την συμπλήρωση τυχόν ανακριβειών και ελλείψεων των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας, κατόπιν προσκόμισης των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που διατηρεί η Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που εκτελείται από την Εταιρεία μας, στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων: Μπορείτε να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).
 • Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα για ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

  Η Εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του και την ταυτοποίησή σας, ενημερώνοντάς σας για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

  Η ανταπόκριση της Εταιρείας στα δικαιώματά σας, παρέχεται δωρεάν. Εντούτοις, εφόσον κάποιο αίτημα προδήλως δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου ή είναι υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα των αιτημάτων, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.

  Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβαστεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

  Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο email: privacy@playerdex.app και να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας. Η Εταιρεία μας είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, στο τηλ. 2294063426, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: Ιστότοπος: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: contact@dpa.gr.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

  Απεγκατάσταση της Εφαρμογής

  Η απεγκατάσταση της εφαρμογής PlayerDex δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, συνεπώς, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε το προφίλ σας ανά πάσα στιγμή (κατόπιν αλλαγή συσκευής κινητής τηλεφωνίας, διαγραφή της εφαρμογής εκ παραδρομής κλπ).

  Επιλεκτική διαγραφή πληροφοριών

  Οι Αθλητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν / διαγράψουν / διορθώσουν / τροποποιήσουν πληροφορίες που αναρτώνται στην Εφαρμογή από , σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν, τα στατιστικά τους δεδομένα και τις επιδόσεις τους και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ώστε να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα αυτά.

  Διόρθωση Πληροφοριών

  Μπορείτε να διορθώσετε πληροφορίες σας που εμφανίζονται στο ψηφιακό σας προφίλ στο PlayerDex. Για να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει στην Εφαρμογή επιλέξτε να επεξεργαστείτε το Προφίλ σας (π.χ. για να αλλάξετε φωτογραφία Προφίλ). Η διόρθωση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες που έχετε χορηγήσει στην Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής και δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας που διατηρεί η Ακαδημία δυνάμει σύμβασής του μαζί σας.

  Υπαναχώρηση

  Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβασή σας με την Εταιρεία, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω στη θέση: «Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις».

  Διαγραφή Λογαριασμού

  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή του λογαριασμού σας στέλνοντας e-mail στο privacy@playerdex.app. Η διαγραφή του λογαριασμού σας συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των πληροφοριών που έχετε καταχωρίσει από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω στη θέση: «Νόμιμες Υποχρεώσεις & άλλες περιπτώσεις». Η διαγραφή του λογαριασμού σας δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας που διατηρεί η Ακαδημία δυνάμει σύμβασής του μαζί σας.

  Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαχείριση των δεδομένων σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2294063426 της Εταιρείας μας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας, ώστε να σας καθοδηγήσουμε.

  ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Στο πλαίσιο της Υπηρεσίας PlayerDex και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνο σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση, την βελτιστοποίηση και την ασφάλεια της Υπηρεσίας– ειδικότερα:

  i) Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποκαλύπτονται από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες διαφήμισης / προώθησης των υπηρεσιών μας, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται στον νόμο και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

  (ii) Επίσης, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας PlayerDex, όπως η εταιρεία κατασκευής και φιλοξενίας της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης / επισκευής των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού μας (P.C., servers, hardware).

  (iii) Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

   

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

  Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες διαφήμισης / προώθησης, εταιρείες στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται στον νόμο και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

  Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε., ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

  ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls, Denial of Service attack protection, PCI DSS compliant environments).

  Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Το ως άνω προσωπικό, που διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, τελεί υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μόνο κατ’ εντολή και κατά τις οδηγίες της Εταιρείας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μας μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους συνεργάτες της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων.

  Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια των δεδομένων στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη απειλών που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και κινδύνων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία μας ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων.

  Οφείλετε να απαγορεύετε τη χρήση/πρόσβαση στο PlayerDex App σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Περισσότερα στου Όρους Χρήσης.

  Επίσης, εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία για σκοπούς παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί και κατάλληλες μαθηματικές ή/και στατιστικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ και πραγματοποιεί τακτικούς ποιοτικούς και ελέγχους ασφαλείας στα συστήματα και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί, ώστε να διορθώνονται οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή συμπεράσματα.

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με την Πολιτική της online πλατφόρμας www.playerdex.app ή του PlayerDex App, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

  Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

  Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της ιστοσελίδας, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα σύνδεσμο.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

  Κάθε Επιχειρηματικός Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα:

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ισχύουν οι ορισμοί της Πολιτικής Απορρήτου.
  2. Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών της Πλατφόρμας www.playerdex.app, ή της Εφαρμογής PlayerDex App που διενεργείται από τον Επιχειρηματικό Χρήστη ή τους συνεργάτες του, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Ακαδημία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μόνο ο Επιχειρηματικός Χρήστης.
  3. Η Ακαδημία αναρτά/καταχωρεί στην Πλατφόρμα προσωπικά δεδομένα Χρηστών, τα οποία είτε λαμβάνει απευθείας από τους Χρήστες (π.χ. ατομικά στοιχεία αθλητών), είτε δημιουργεί με βάση τη δραστηριότητα των Αθλητών (π.χ. στατιστικά δεδομένα αθλητών). Τα Δεδομένα που κοινοποιούνται από την Ακαδημία στην Εταιρεία πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και να έχουν ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία κατά τρόπο νόμιμο, διαφανή και αντικειμενικό.
  4. Η Εταιρεία θα είναι αποδέκτης των δεδομένων που η Ακαδημία καταχωρεί στην Πλατφόρμα και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
  5. Η Ακαδημία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της οφείλουν να γνωρίζουν την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  6. Κάθε Ακαδημία έχει λάβει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται πλήρως την Πολιτική και έχει αναλάβει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα των απλών χρηστών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τις ανάγκες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.
  7. Η Ακαδημία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της Πλατφόρμας με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ. ή GDPR), την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις αποφάσεις / οδηγίες / γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών, την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και το παρόν Παράρτημα.
  8. Η Ακαδημία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το ανάλογο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις απατήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης νομοθεσίας, τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
  9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών, της Ακαδημίας, των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών, του Κράτους και κάθε τρίτου για τυχόν πράξη ή παράλειψη της Ακαδημίας που συνιστά παραβίαση του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης περί προσωπικών δεδομένων Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ακαδημία ευθύνεται πλήρως έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία της Εταιρείας, καθώς και για κάθε διοικητικό ή άλλους είδους πρόστιμο τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, εξαιτίας της αθέτησης από την Ακαδημία των υποχρεώσεών της που απορρέουν την παρούσα Πολιτική, τον Γ.Κ.Π.Δ., τις αποφάσεις/οδηγίες/γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών και το παρόν Παράρτημα.
  10. Η Εταιρεία και η Ακαδημία δεσμεύονται να συνδράμουν ο ένας τον άλλον και να συνεργάζονται για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο περί Προσωπικών Δεδομένων, για την παροχή κάθε πληροφορίας προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις αμφοτέρων, για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των Απλών Χρηστών και για τη συμμόρφωση προς τις αιτήσεις/υποδείξεις/ελέγχους/ειδοποιήσεις/ συστάσεις κάθε αρμόδιας Δημόσιας ή/και Εποπτικής Αρχής, σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, καθώς και να ειδοποιούν το άλλο μέρος αμέσως μόλις αντιληφθούν οποιονδήποτε υφιστάμενο ή επικείμενο κίνδυνο για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σε περίπτωση που η Ακαδημία λάβει αίτημα Απλού Χρήστη που αφορά τα Δεδομένα του που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, η Ακαδημία ενημερώνει εντός 3 εργασίμων ημερών την Εταιρεία για το αίτημα αυτό.
  11. Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Επιχειρηματικού Χρήστη (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση), η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του Διαχειριστή α) Για την εκτέλεση της σύμβασης, β) Για την εγγραφή της Ακαδημίας στην Πλατφόρμα, γ) Για την αποστολή στο e-mail της Ακαδημίας των κωδικών εισόδου στην Πλατφόρμα, δ) Για την επικοινωνία με την Ακαδημία στο πλαίσιο της σύμβασης (Ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, παραμετροποιήσεις, αλλαγές στους όρους της σύμβασης, διασταύρωση πληρωμών κ.ο.κ.).
  12. Δεδομένα Ακαδημιών που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

   Κατά τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού ο Διαχειριστής παρέχει τα παρακάτω στοιχεία:

   • Κωδικός Εισόδου (password).
   • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
   • Όνομα Ακαδημίας.
   • Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου.
   • Έδρα/εγκατάσταση.
   • Σταθερό τηλέφωνο.

   Κατά την πλοήγηση στην online πλατφόρμα www.playerdex.app, η Ακαδημία παρέχει τα εξής δεδομένα:

   • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address).
   • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.
   • Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών.
   • Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές.
   • Περιεχόμενο παραγόμενο από την Ακαδημία.